43240 Čazma, Trg čazmanskog kaptola 6

Natječaji

 

Centar za socijalnu skrb

           Čazma

Klasa: 113-05/19-01/2

Ur. Br: 2110-26/02-19-2

Čazma, 12.09.2019. god.

 

Na temelju čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Čazma, Klasa: 012-01/14-01/1, Ur. br: 2110-26/1-14-1, i čl. 16. st. 3. Temeljnog kolektivnog Ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 61/18) ravnateljica Centra raspisuje,

 

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, kao zamjena za radnicu privremeno odsutnu zbog korištenja rodiljnog/roditeljskog dopusta za radno mjesto;

 

- dipl. soc. radnika/ice ili mag. socijalnog rada (m/ž) –  1  izvršitelj/ica.

 

Uvjeti koje kandidat/kinja treba ispunjavati:

-  hrvatsko državljanstvo

– VSS, dipl. soc. radnik/ica ili mag. socijalnog rada, (m/ž)

– položen stručni ili državni stručni ispit

– najmanje 12 mjeseci radnog iskustva u struci

– položen vozački ispit B kategorije

– poznavanje rada na računalu

– nepostojanje zapreka iz članka. 213. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13, 152/14, 99/15, 53/16, 16/17, 130/17).

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis

– osobnu iskaznicu

– diplomu ili uvjerenje o stručnoj spremi

– uvjerenje o položenom stručnom ili državnom stručnom ispitu ili rješenje o oslobađanju od   

   polaganja stručnog ispita

– uvjerenje o nekažnjavanju i da nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od mjesec dana)

– vozačku dozvolu

– potvrdu HZMO-o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji o radnom stažu.

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat je dužan predočiti izvornike istih.

 

Na stručnog radnika/icu koji u vrijeme zasnivanja radnog odnosa u djelatnosti socijalne skrbi ima odgovarajuće radno iskustvo na poslovima traženog stupnja obrazovanja i odgovarajuće struke određeno za pripravnički staž, ne primjenjuju se odredbe Zakona o socijalnoj skrbi koje se odnose na pripravnički staž, ali mora u roku od godine dana od prijma u radni odnos položiti stručni ispit sukladno čl. 217. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17).

 

Na temelju odredbe čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17), na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe obaju spolova.

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima obvezan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti dokaze glede navedenog prava, a u odnosu na ostale kandidate ima prednost samo pod jednakim uvjetima.

 

Prijave s dokumentacijom dostavljaju se na adresu Centar za socijalnu skrb Čazma, Trg čazmanskog kaptola 6, 43 240 Čazma, uz naznaku: „Prijava na natječaj“, u roku od 8 dana od objave natječaja na web stranicama Centra odnosno od 12.09.2019. do 19.09.2019. god.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web-stranice Centra za socijalnu skrb Čazma, www.czss-cazma.hr , a sukladno čl. 10. st. 1. t. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13, 85/15) i čl. 16. st. 4. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Narodne novine 61/18).                                                                                         

  

Centar za socijalnu skrb Čazma