43240 Čazma, Trg čazmanskog kaptola 6

Djelatnost

Djelatnost Centra propisana je Zakonom o socijalnoj skrbi:

a) Centar na temelju javnih ovlasti: 1. rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi, obiteljskopravne i kaznenopravne zaštite i drugim pravima u skladu s posebnim zakonima, 2. provodi izvršenja rješenja, 3. vodi propisane očevidnike, 4. izdaje uvjerenja i druge potvrde, 5. daje podatke o obiteljskim prilikama te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljskopravnu i kaznenopravnu zaštitu, 6. sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima, 7. izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima, te vodi evidenciju o izdanim dozvolama, registar udomiteljskih obitelji i registar smještenih korisnika, 8. obavlja poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove, 9. provodi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju, 10. vodi evidenciju posvojitelja. Centar na temelju javnih ovlasti može obavljati i poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove, provoditi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju izvan vlastite obitelji ili s boravkom u obitelji, te organizirati i pružati pomoć i njegu u kući.

b) osim javnih ovlasti Centar za socijalnu skrb obavlja i druge stručne poslove: 1. potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema, 2. obavlja stručno-analitičke poslove, 3. potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti, 4. sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim ovisnostima, 5. predlaže mjere unapređenja socijalne politike, 6. predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini, 7. sudjeluje u donošenju socijalnog plana za području jedinice područne (regionalne) samouprave, 8. procjenjuje potrebe korisnika i planira pružanje socijalnih usluga socijalne skrbi 9. osigurava razvoj socijalnih usluga u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga, 10. prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga, predlaže unaprjeđenje postojećih i uvođenje novih standarda, 11. koordinira i provodi aktivnosti u području sprječavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja i problema ovisnosti putem županijskih koordinatora, 12. organizira i provodi edukacije i superviziju udomitelja, predstavnika obiteljskih domova i stručnih radnika drugih pružatelja socijalnih usluga, 13. provodi i organizira edukacije i superviziju stručnih radnika centra za socijalnu skrb i njegovih ustrojbenih jedinica, 14. provodi i organizira edukacije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i vodi evidenciju voditelja mjere nadzora, 15. obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom centra za socijalnu skrb.

________________________________________________________________________________________________________________________

UDOMITELJSTVO

Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se djetetu ili odrasloj osobi osigurava smještaj i skrb u udomiteljskoj obitelji.

Udomiteljska obitelj je obitelj koja ima dozvolu za obavljanje udomiteljstva, a čine je udomitelj, njegov bračni ili izvanbračni drug i drugi srodnici s kojima udomitelj živi u zajedničkom kućanstvu.

Udomiteljska obitelj osigurava stanovanje, prehranu, čuvanje, odgoj, brigu o zdravlju i obrazovanju te druge potrebe korisnika.

 

OBAVLJANJE UDOMITELJSTVA

Za stjecanje dozvole za obavljanje udomiteljstva potrebno je ispunjavanje uvjeta propisanih Zakonom o udomiteljstvu i drugim podzakonskim aktima.

Dozvolu za obavljanje udomiteljstva izdaje centar za socijalnu skrb nadležan prema prebivalištu udomitelja.

Prije smještaja korisnika udomitelj i članovi obitelji dužni su završiti propisanu edukaciju i osposobljavanje koje provodi nadležni centar za socijalnu skrb. 

Tijekom obavljanja udomiteljske djelatnosti udomitelj, centar udomitelja, korisnik i centar koji je smjestio korisnika u udomiteljsku obitelj  dužni su međusobno surađivati u ostvarivanju ciljeva utvrđenih individualnim planom promjene životne situacije smještenog korisnika.

Udomitelj i centar udomitelja sklapaju Udomiteljski ugovor kojim  utvrđuju međusobne obaveze i prava. Centar udomitelja i centar korisnika kontinuirano prate i procjenjuju kvalitetu usluga koje korisnicima osiguravaju udomiteljske obitelji.

 

UDOMITELJSTVO ZA DJECU

Djeca koja se smještavaju u udomiteljske obitelji najčešće su djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi; djeca bez roditelja, djeca koju roditelji zanemaruju ili zlorabe roditeljske dužnosti, djeca žrtve obiteljskog nasilja, te djeca s tjelesnim ili mentalnim oštećenjima. U jednu udomiteljsku obitelj može biti smješteno najviše troje djece.

 

UDOMITELJSTVO ZA ODRASLE OSOBE

U udomiteljske obitelji smještavaju se odrasle osobe koje nisu u mogućnosti brinuti se o sebi, a najčešće starije i nemoćne osobe, te osobe s tjelesnim, osjetilnim, intelektualnim ili mentalnim oštećenjima. U jednu udomiteljsku obitelj mogu biti smještene najviše četiri odrasle osobe.

 

ZAINTERESIRANE OSOBE ZA OBAVLJANJE UDOMITELJSTVA

Za detaljnije informacije o udomiteljstvu obratite se stručnim radnicima Tima za udomiteljstvo Centra za socijalnu skrb Čazma; osobno, e-mailom (putem kontakt obrasca) ili telefonskim putem na sljedeće brojeve:     043 227-149   043 772 249

Osobe koje se žele baviti udomiteljstvom mogu svoj zahtjev i potrebnu dokumentaciju dostaviti Centru osobno ili putem pošte.

 

PREUZIMANJA

DOKUMENTACIJA ZA POTENCIJALNE UDOMITELJE

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJEM UDOMITELJSTVA