43240 Čazma, Trg čazmanskog kaptola 6

Ravnateljica

Centar za socijalnu skrb vodi ravnatelj/ica.

Člankom 121. Zakona o socijalnoj skrbi propisano je da ravnatelja/icu centra imenuje Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi.
Za ravnatelja može biti imenovan hrvatski državljanin koji ima završen diplomski ili poslijediplomski studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije, najmanje pet godina radnog iskustva na stručnim poslovima u djelatnosti socijalne skrbi. Mandat ravnatelja traje četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

Zamjenica ravnateljice  zamjenjuje ravnateljicu u obavljanju ravnateljskih poslova te ima prava i dužnosti obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.*

Dodatno precizirane poslove ravnatelja navodimo kao slijedeće:

 • organizira i vodi poslove Centra,
 • predstavlja i zastupa Centar u svim postupcima pred sudovima, upravnim ili drugim državnim tijelima,
 • daje pismenu punomoć drugoj osobi za zastupanje Centra u pravnom predmetu u okviru nadležnosti utvrđene statutom Centra,
 • određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije,
 • podnosi prijedloge općih akata Upravnom vijeću Centra na donošenje,
 • vodi stručni rad Centra i odgovoran je za njegovo pravilno organiziranje,
 • poduzima potrebne radnje u ime i za račun Centra, te predlaže Upravnom vijeću ulaganja i nabavku opreme, sukladno potrebama Centra,
 • odgovara za zakonitost rada Centra,
 • sklapa i otkazuje ugovore o radu,
 • donosi odluke u prvom stupnju o pojedinim pravima radnika u svezi s radnim odnosom,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i općim aktima Centra.

* Člankom 121. st. 9. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” br. 33/2012.) propisano je da ravnatelja centra za socijalnu  skrb u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova zamjenjuje osoba koju odredi ravnatelj, a ista mora ispunjavati uvjete za ravnatelja iz stavka 4. ovoga članka.
Stavkom 10. istoga članka propisano je da zamjenik ravnatelja ima prava i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.

Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Čazma je Jasna Jekić,dipl.soc.radnica.