43240 Čazma, Trg čazmanskog kaptola 6

Upravno vijeće

Centrom upravlja Upravno vijeće, kojeg čini 5 članova a imenuje ga ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.
Upravno vijeće Centra čine tri predstavnika osnivača i jedan predstavnik jedinice područne (regionalne) samouprave, kojeg predlaže predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, a imenuje ih ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi, te jedan predstavnik radnika zaposlen u Centru, izabran na prijedlog svih radnika zaposlenih u Centru, sukladno odredbama Zakona o radu.

Predstavnici osnivača u upravnom vijeću moraju biti osobe visoke stručne spreme društvenog usmjerenja iz organizacije, ustanove, udruge ili druge pravne osobe koja se bavi humanitarnom, socijalnom ili drugom djelatnošću, kao i osoba koja svojim znanjem i iskustvom stečenim u navedenim djelatnostima može doprinijeti radu upravnog vijeća.
Mandat članova upravnog vijeća traje 4 godine.

Nadležnost članova upravnog vijeća utvrđena je aktom o osnivanju, odnosno Statutom centra u skladu sa zakonom.

Upravno vijeće Centra obavlja slijedeće poslove:
– donosi Statut i opći akt kojim se uređuju radni odnosi i unutarnji ustroj Centra na prijedlog ravnatelja, uz suglasnost osnivača,
– donosi financijski plan i polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana,
– donosi godišnji plan i program rada Centra na prijedlog ravnatelja i nadzire njegovo izvršavanje,
– analizira financijsko poslovanje Centra najmanje svaka tri mjeseca,
– u slučaju gubitka u poslovanju Centra bez odgode obavještava osnivača,
– predlaže osnivaču proširenje i promjenu djelatnosti i donošenje drugih odluka vezanih uz osnivačka prava,
– imenuje i razrješuje ravnatelja uz suglasnost ministra i sklapa s njim ugovor o radu na određeno vrijeme za mandatno razdoblje,
– donosi odluke u drugom stupnju o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
– raspravlja i odlučuje o izvješćima ravnatelja najmanje svaka tri mjeseca,
– daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad Centra te donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i statutom Centra.

Članovi Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Čazma  su:

1. Danijela Šajtar, mag. primarnog obrazovanja – predsjednica

2. Branko Novković, struč. spec. ing. sec. – član

3. Vesna Bacalja, dr. med. spec. pedijatrije – član

4. Stanko Grčić, prof. – član

5. Fran Kocur, dipl.pravnik – član, predstavnik radnika