Ustroj

Upravno vijeće

Centrom upravlja Upravno vijeće, kojeg čini 5 članova a imenuje ga ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

Upravno vijeće Centra čine tri predstavnika osnivača i jedan predstavnik jedinice područne (regionalne) samouprave, kojeg predlaže predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, a imenuje ih ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi, te jedan predstavnik radnika zaposlen u Centru, izabran na prijedlog svih radnika zaposlenih u Centru, sukladno odredbama Zakona o radu.

Predstavnici osnivača u upravnom vijeću moraju biti osobe visoke stručne spreme društvenog usmjerenja iz organizacije, ustanove, udruge ili druge pravne osobe koja se bavi humanitarnom, socijalnom ili drugom djelatnošću, kao i osoba koja svojim znanjem i iskustvom stečenim u navedenim djelatnostima može doprinijeti radu upravnog vijeća.
Mandat članova upravnog vijeća traje 4 godine.

Nadležnost članova upravnog vijeća utvrđena je aktom o osnivanju, odnosno Statutom centra u skladu sa zakonom.

Upravno vijeće Centra obavlja sljedeće poslove:

– donosi Statut i opći akt kojim se uređuju radni odnosi i unutarnji ustroj Centra na prijedlog ravnatelja, uz suglasnost osnivača,

– donosi financijski plan i polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana,

– donosi godišnji plan i program rada Centra na prijedlog ravnatelja i nadzire njegovo izvršavanje,

– analizira financijsko poslovanje Centra najmanje svaka tri mjeseca,

– u slučaju gubitka u poslovanju Centra bez odgode obavještava osnivača,

– predlaže osnivaču proširenje i promjenu djelatnosti i donošenje drugih odluka vezanih uz osnivačka prava,

– imenuje i razrješuje ravnatelja uz suglasnost ministra i sklapa s njim ugovor o radu na određeno vrijeme za mandatno razdoblje,

– donosi odluke u drugom stupnju o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,

– raspravlja i odlučuje o izvješćima ravnatelja najmanje svaka tri mjeseca,

– daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad Centra te donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i statutom Centra.

Članovi Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Čazma su:

1. Danijela Šajtar, mag. primarnog obrazovanja – predsjednica

2. Branko Novković, struč. spec. ing. sec. – član

3. Vesna Bacalja, dr. med. spec. pedijatrije – član

4. Stanko Grčić, prof. – član

5. Ivana Sabljarić – član, predstavnik radnika

Ravnateljica

Centar za socijalnu skrb vodi ravnatelj/ica.

Člankom 121. Zakona o socijalnoj skrbi propisano je da ravnatelja/icu centra imenuje Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi.
Za ravnatelja može biti imenovan hrvatski državljanin koji ima završen diplomski ili poslijediplomski studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije, najmanje pet godina radnog iskustva na stručnim poslovima u djelatnosti socijalne skrbi. Mandat ravnatelja traje četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

Zamjenica ravnateljice zamjenjuje ravnateljicu u obavljanju ravnateljskih poslova te ima prava i dužnosti obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.*

Dodatno precizirane poslove ravnatelja navodimo kao sljedeće:

- organizira i vodi poslove Centra,
- predstavlja i zastupa Centar u svim postupcima pred sudovima, upravnim ili drugim državnim tijelima,
- daje pismenu punomoć drugoj osobi za zastupanje Centra u pravnom predmetu u okviru nadležnosti utvrđene statutom Centra,
- određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije,
- podnosi prijedloge općih akata Upravnom vijeću Centra na donošenje,
- vodi stručni rad Centra i odgovoran je za njegovo pravilno organiziranje,
- poduzima potrebne radnje u ime i za račun Centra, te predlaže Upravnom vijeću ulaganja i nabavku opreme, sukladno potrebama Centra,
- odgovara za zakonitost rada Centra,
- sklapa i otkazuje ugovore o radu,
- donosi odluke u prvom stupnju o pojedinim pravima radnika u svezi s radnim odnosom,
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i općim aktima Centra.


* Člankom 121. st. 9. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” br. 33/2012.) propisano je da ravnatelja centra za socijalnu skrb u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova zamjenjuje osoba koju odredi ravnatelj, a ista mora ispunjavati uvjete za ravnatelja iz stavka 4. ovoga članka.

Stavkom 10. istoga članka propisano je da zamjenik ravnatelja ima prava i dužnost obavljati one poslove ravnatelja čije se izvršenje ne može odgađati do ravnateljeva povratka.

Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Čazma je Maja Svetoivanec, dipl. soc.radnica.

Radno vrijeme czss-A čAZMA

 • Ponedjeljak
  7:00 - 15:00
 • Utorak
  7:00 - 15:00
 • Srijeda
  7:00 - 15:00
 • Četvrtak
  7:00 - 15:00
 • Petak
  7:00 - 15:00
 • Subota i nedjelja
  Centar ne radi
 • Rad sa strankama
  8:00 - 12:00 (osim srijede)
 • Pauza
  10:00 - 10:30

Ova web stranica koristi kolačiće za poboljšanje vašeg iskustva. Pretpostavit ćemo da se s tim slažete, ali ako želite možete se odjaviti. Prihvaćam Saznaj više

Skip to content